Wij zoeken een voorzitter met een pioniersgeest die vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring en netwerk met ons het proces ingaat om de Adviesraad Sociaal Domein op te zetten.

De Adviesraad Sociaal Domein
Binnenkort gaat de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem van start. Inwoners die lid zijn van deze onafhankelijke Adviesraad zetten vrijwillig hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie, en zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Adviesraad vormt hiermee een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad een verordening die de juridische basis geeft voor de Adviesraad.

Functie
De voorzitter van de Adviesraad in oprichting fungeert als een bruggenbouwer. Samen met een secretarieel ondersteuner en de werkgroep zorgt hij/zij voor de oprichting en werking van de Adviesraad. Hij/zij denkt actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociale domein, waardoor de voorzitter een belangrijke gesprekspartner van de inwoners en de gemeente is. Hij/zij coördineert en bereidt vergaderingen voor, leidt de vergaderingen en stimuleert leden om aan te sluiten. Het is de bedoeling dat de Adviesraad in 2019 kan doorgroeien tot een volwaardige adviesraad van ongeveer 15 leden. De voorzitter is het gezicht en formele vertegenwoordiger van de Adviesraad.

Profiel
Van kandidaten wordt gevraagd dat hij/zij:

  • woonachtig is in de gemeente Lochem
  • vanuit het algemeen belang kan denken
  • onafhankelijk is en geen functie heeft binnen het gemeentelijke (bestuur-) apparaat
  • gericht is op samenwerking
  • geen commerciële relatie heeft met of contractpartner is van de gemeente op het terrein van dienstverlening in het sociaal domein
  • ongeveer 15 uur per maand beschikbaar is
  • beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk
  • signalen en ervaringen kan vertalen in advies.

De zittingstermijn voor de opstart van de adviesraad is minimaal een jaar.

Faciliteiten
Deze functie is op basis van vrijwilligheid. De gemeente stelt wel een onkostenvergoeding en faciliteiten aan de voorzitter van de Adviesraad ter beschikking in de uitoefening van de werkzaamheden zoals deskundigheidsbevordering.

Meer informatie en procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Majella Schreurs, m.schreurs@lochem.nl of via 06-13805114. Herkent u zich in het profiel? Mail uw motivatie en CV vóór 16 november 2018 aan m.schreurs@lochem.nl.

De gesprekken staan gepland voor dinsdag 20 november 2018.