Brede School-coördinatie

Bredeschool in Lochem

Bredeschool Lochem verbindt onderwijs, kinderopvang en organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen in de gemeente Lochem. De Bredeschool aanpak is een manier om verschillende sectoren zoals onderwijs, welzijn, jeugd, cultuur en sport op integrale wijze samen te brengen en zo samen bij te dragen aan een verrijkte omgeving waarin de kinderen van Lochem opgroeien. De Bredeschool aanpak binnen de gemeente Lochem richt zich primair op de doelgroep kinderen (0-12 jaar).

De samenwerking tussen de verschillende sectoren is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 1. Het kind staat centraal: Ieder kind moet optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot een persoon die op zelfstandige en volwaardige wijze kan deelnemen aan de samenleving (gezin, school, buurt en kern).
 2. Positief beleid: Richten op de kansen en mogelijkheden van Bredeschoolontwikkeling en de competenties van de jeugd.
 3. Sluitende keten: Signalen rondom problemen van kinderen zo snel mogelijk opvangen gevolgd door snelle interventies. Investeren in goede samenwerking en gebruik maken van de expertise bij scholen en instellingen.
 4. Participatieve benadering: Beleid ontwikkelen samen met partners.
 5. Thinking out of the box: Open staan voor alternatieve en wellicht niet voor de hand liggende oplossingsrichtingen.
 6. Samenwerking: de meerwaarde van samenwerking tussen Bredeschoolpartners is duidelijk, evenals de gezamenlijke verantwoordelijkheid, idee van kwaliteit en toegevoegde waarde.

De Bredeschool biedt de mogelijkheid om de positie van de school te versterken door meer kennis en een breder leeraanbod binnen de schoolmuren te halen. De Bredeschool-coördinator is aangesteld om scholen daarbij te ondersteunen. Het gaat daarbij om:

 1. Ontwikkeling vraaggericht innovatief programma aanbod voor de Bredescholen
  In Lochem is een team van combinatiefunctionarissen actief. Samen met scholen ontwikkelen wij een programma op het gebied van sport, gezonde leefstijl, cultuur, burgerschap, lezen, media, natuur en techniek. Scholen kunnen kiezen uit een breed programma aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma. Klik hier voor het: BredeSchoolprogrammalijn20182019
 2. Lokaal netwerk versterken
  Kinderen leren niet alleen op school, maar ook daarbuiten wordt veel geleerd! De coördinator Bredeschool legt verbindingen tussen organisaties die actief zijn in de vrijetijd van kinderen en onderwijs, maar besteed ook aandacht aan een veilige en fijne leefomgeving voor kinderen in samenwerking met o.a. het welzijnswerk en buurtsportwerk.
  De coördinator bredeschool organiseert in verschillende kernen bredeschoolnetwerken waarin de basisscholen en kinderopvang actief met elkaar samenwerken op actuele thema’s.
 3. Kennis & Inspiratie
  Jaarlijks organiseert de coördinator bredeschool Festival LOKAAL. Een netwerkbijeenkomst voor iedereen met hart voor kinderen uit de gemeente Lochem. Waarin kennis delen, samenwerken en inspireren centraal staan. Festival LOKAAL is op woensdag 5 april 2017.  Klik hier voor de flyer festival lokaal.
  De facebook pagina bredeschool deelt lokaal nieuws en landelijke ontwikkelingen:  www.facebook.com/bredeschoollochem
  Maandelijks komt de nieuwsbrief bredeschool uit.
 4. Visie ontwikkeling Bredeschool Lochem
  De bredeschool coördinator is actief in visieontwikkeling t.a.v. bredeschool ontwikkeling. Actuele vraagstukken:
  * Fitklasse en gezonde school ontwikkeling.: hoe kun je samen met scholen, ouders en verenigingen werken aan gezondere en fittere kinderen.
  * Burgerschap: De maatschappij vraagt van kinderen een actieve en participerende rol in de samenleving. Wat heb je daarvoor nodig? Wat kan SWL bijdragen aan sterk burgerschap.
  * IKC ontwikkeling: versterken samenwerking kinderopvang en onderwijs waardoor kinderen opgroeien in een omgeving die elkaar goed kent en samen een pedagogisch klimaat biedt waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bredeschool Actueel
In Lochem zijn 17 basisscholen en 5 grote en een aantal kleine kinderopvang organisaties.
Schooljaar 2016 -2017 hebben de basisscholen ruim 300 projecten afgenomen van het bredeschool programma. Daarnaast doen alle scholen mee aan het KUNSTMENU en een lees-media ondersteuningsprogramma.
We bieden in 2017 samen met de GGD in alle groepen 5 tot en met 8 het programma Fitklasse aan, waarin alle kinderen getest worden d.m.v. de Eurofittest op fitheid en de GGD het meet- en weegmoment integreert in de gymles. Dit levert voor alle partijen meer relevante informatie op en versterkt de signalering waardoor we preventief sterker, gerichter en vroeger kunnen ingrijpen.

Meer weten?
Bel of mail dan met onze Bredeschool-coördinator Sonja Peterse: 06-33081713 of e-mail s.peterse@welzijnlochem.nl